Preview Mode Links will not work in preview mode

ChannelB پادکست فارسی

Feb 15, 2017

دی دی بلنچرد از آن مادرهای نمونه بود؛ یک زن تنها که شب و روز خستگی ناپذیر از دختر بیمارش جیپسی پرستاری می‌کرد. اما بعداً اتفاقاتی افتاد که نشون داد که چیزها گاهی خیلی عجیب‌تر از...