Preview Mode Links will not work in preview mode

ChannelB پادکست فارسی


Oct 22, 2017

در اپیزود سی‌ام پادکست ChannelB برای اولین بار به روسیه می‌رویم و ماجرای پروژه‌ی ساخت پل عظیمی را می‌شنویم که قرار است روسیه را به شبه جزیره کریمه وصل کند. در لایه‌ی زیری روایت این پروژه‌ی ساختمانی از این می‌شنویم که روسیه‌ی امروز به دست چه کسانی اداره می‌شود، فرق الیگارشی جدید با الیگارشی قدیمی‌ چیست و چرا بعضی از دوستان نوجوانی رئیس جمهور چهره‌های مهم سیاسی و مالی امروز کشور شده‌اند.

گزارش منبع:

Putin’s Shadow Cabinet and the Bridge to Crimea نوشته Joshua Yaffa

 

موزیک‌های این اپیزود: ترانه‌های

The little bell of the troika

Along the River Kazanka

Along the peter's street

Im tiefen kellerI

از موسیقی سنتی روسیه با اجرای Ivan Rebroff

 

لینکها

۱. سایت کاوه‌نگار

۲. سایت پروازهاب

۳. بات تلگرام پرواز هاب

با تشکر از فاطمه فخاریان